تحلیل بازارهای جهانی

 

به قلم جناب آقای “سعید محمدی جزی”

 


۲۶ بهمن ۱۳۹۷


۲۱ دی ۱۳۹۷


۱۵ آذر ۱۳۹۷


۲۴ آبان ۱۳۹۷


۱۰ آبان ۱۳۹۷


۳ آبان ۱۳۹۷


۲۶ مهر ۱۳۹۷


۱۹ مهر ۱۳۹۷


۱۲ مهر ۱۳۹۷


۵ مهر ۱۳۹۷


۲۸ شهریور ۱۳۹۷


۲۲ شهریور ۱۳۹۷


۱۴ شهریور ۱۳۹۷


۷ شهریور ۱۳۹۷


 ۳۱ مرداد ۱۳۹۷


 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷


 ۱۷ مرداد ۱۳۹۷


 ۱۰ مرداد ۱۳۹۷


۳ مرداد ۱۳۹۷